Obchodní podmínky B2B

 

Kredex Platform s.r.o.

Kredex Platform s.r.o. - logo
IČO: 10985468
SCHRÁNKA:  azr5dai
DIČ (DPH): CZ10985468, Plátce DPH
ADRESA: Příkop 843/4, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Kredex Platform s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno, IČO 10985468, DIČ CZ10985468 (jsme plátci DPH) zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 123977/KSBR vedeném u Krajského soudu v Brně, e -mail kredex@kredex.cz, telefonní číslo +420731395933 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.almao.eu

 

Podmínky se vztahují pouze na subjekty, které splňují podmínky B2B a nakupují Zboží za účelem svého podnikání. Kupujícím může být jen:

 • Subjekt zapsán v obchodním rejstříku
 • Subjekt podnikající na základě živnostenského oprávnění
 • Subjekt podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění dle zvláštních předpisů

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://almao.eu/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém a slovenském jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 • NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží, nedojde-li k její úpravě před potvrzením objednávky.
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu a zahrnuje pouze digitální produkty a služby, které jsou doručovány prostřednictvím e-mailu nebo online.
 • Obecná ustanovení a poučení 
  • Koupě Zboží je možná přes webové rozhraní E-shopu nebo pomocí asistovaně vytvořené objednávky.
  • Při nákupu produktů a služeb je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 
  • Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 • UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
  • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
  • Výsledná Cena se u produktů označených štítkem "Služba" může změnit na základě doplňujících informací a požadavků klienta.
  • Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • Kupní smlouva je platná až po potvrzení prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud produkt není dostupný, nedodá-li kupující potřebné podklady nebo se podstatně změnily podmínky.
  • Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém a slovenském jazyce.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku.
  • V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. 
  • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
  • Obsahuje-li odeslaná objednávka produkty označené štítkem "Služba", nebo máte-li jakékoli doplňující informace k této objednávce, které ovlivní nebo mohou ovlivnit výslednou cenu, jste povinni nám tyto informace sdělit pomocí poznámky v Objednávce nebo neprodleně po odeslání Objednávky na e-mail info@almao.eu
  • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy objednávka obsahuje Službu, která vyžaduje doplňující informace které nám nepředáte. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám žádost o doplnění informací nebo nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
  • V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  • V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 • Uživatelský účet
  • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  • Při registraci musí být vyplněno IČ
  • Pokud jste plátci DPH, musíte vyplnit DIČ
  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 
  • Váš uživatelský Účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 • CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů
  • Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay a.s., přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/ . V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 14 dnů.
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 • DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  • Veškeré námi nabízené zboží je pouze digitálního formátu nebo jako služba.
  • Digitální produkty jsou doručený do 10 minut od uhrazení objednávky.
  • Služby jsou realizované na míru podle zadaných požadavků do Objednávky. Lhůta jejich dodání začíná po předáním úplných informací potřebných k realizaci a po potvrzení Objednávky.
  • Zboží se doručuje online, není tedy nijak omezeno.
  • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
  • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy.
  • Nebezpeční fyzické škody na Zboží z důvodu digitálních produktů a služeb nevzniká. Nebude-li ale námi dodané Zboží funkční (kompatibilní) kontaktujte nás na info@almao.eu . V tomto případě se zavazujeme chybu neprodleně odstranit.
  • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci;
  • je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; 
  • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a 
  • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
  • na odstranění vady opravou Zboží
  • Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
  • V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
  • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
  • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. 
 • Závěrečná ustanovení
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží).
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu podmínek bez předchozího upozornění.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 5.5.2024